Llywodraeth Cymru - Gwrth-Hiliaeth Metaverse

Ar y cyd â mXreality, ac wrth weithio â thimau sy’n arbenigo yn y pwnc o Goleg Caerdydd a’r Fro a sefydliadau blaenllaw eraill, rydym wedi datblygu amgylchedd metafyd 3D trochol, hygyrch ac eang, sy’n cynnwys pum ardal yn ymwneud â gwahanol themâu. Rydym yn edrych ymlaen at rannu ein profiadau, straeon a hanesion gyda chi. Gwahoddir chi i ymgysylltu â phrofiad dysgu trochol, a fydd yn gwella eich dealltwriaeth o’r byd. Wrth ichi archwilio’r byd hwn, rydym yn gofyn ichi ymgysylltu â’r adnoddau a myfyrio ar eu harwyddocâd. Dyma gyfle i chi ddysgu am y diwylliannau a’r traddodiadau sy’n ffurfio rhan o’n cyd-hunaniaeth.

Os mai hwn yw eich tro cyntaf yma, rydym yn awgrymu eich bod yn darllen drwy’r holl wybodaeth isod er mwyn dysgu mwy am beth i’w ddisgwyl a sut i lywio drwy’r Metafyd Gwrth-hiliol ac ymgysylltu ag ef. Fodd bynnag, os ydych eisoes yn gyfarwydd ag ef:

Mynediad at y Metafyd

  • Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn defnyddio cyfrifiadur neu liniadur gyda seinyddion/clustffonau a phorwr 64-bit modern er mwyn gwneud y gorau o'ch profiad.
  • Os ydych yn archwilio'r Metafyd Gwrth-hiliol ar ddyfais sgrin gyffwrdd, dewiswch y gosodiad priodol (Cyffwrdd / Bysellfwrdd) ar y sgrin llywio ar y dechrau.
  • Bydd angen ichi nodi eich enw ar y dechrau.

Defnyddio Llygoden / Bysellfwrdd (Noder: Nid yw lleoliadau nodau llywio'r bysellfwrdd yn newid ar gyfer bysellfyrddau nad ydynt yn rhai Saesneg (QWERTY)).

Defnyddio Rheolyddion Cyffwrdd (ar gael ar ddyfais sgrin gyffwrdd yn unig).

Gallwch glicio/tapio ar eitemau rhyngweithiol yn y Metafyd er mwyn gwneud amrywiaeth o bethau.

Y Prif Atriwm

Mae'r profiad yn dechrau mewn iard Prif Atriwm, gyda fideo byr gan arweinydd y prosiect yn eich croesawu. Archwiliwch yr atriwm.

Access the Anti-Racism Metaverse now!

Awgrym: Mae angen ichi fod yn ddigon agos i glicio ar y pyrth. Mae plac uwch ben pob porth yn nodi pa fyd sy'n eich disgwyl ar yr ochr arall.

Profiadau

4 1 Experiences

Mae’r Metafyd Profiadau wedi’i leoli ar stryd o dai pâr cynrychiadol yng Nghymru, gyda mynediad at chwe thŷ (tri ar bob ochr o’r stryd). Ym mhob un o’r tai, gallwch ddysgu mwy am gefndir a diddordebau’r unigolion sy’n byw yno drwy wylio’r fideo sy’n chwarae ar y teledu a thrwy glicio ar rai o’r eitemau rhyngweithiol (a nodwyd gan eicon tri smotyn) yn yr ystafell fyw.

Astudiaethau Trochol

4 2 Immersive Studies

Mae’r Metafyd Astudiaethau Trochol yn cynnwys prif ardal lefel is a thair ardal lefel uwch. Mae gan y brif ardal amrywiaeth o eitemau o ddiddordeb geometregol oherwydd eu siapiau a’u patrymau, sy’n dangos y cysylltiad rhwng mathemateg, gwyddoniaeth a natur. Gallwch ddysgu mwy am yr eitemau hyn drwy glicio arnynt. Mae Cod QR i’w weld ar banel ger rhai eitemau hefyd, y gellir ei sganio gyda chamera eich ffôn symudol er mwyn gweld fersiwn 3D neu Realiti Estynedig (AR) o’r eitem ar eich dyfais.

Mae’r lefel uwch yn cynnwys:

  • ystafell Mathemateg – yn galluogi ymwelwyr i archwilio pwysigrwydd a hanes rhifau a siapiau mathemategol a geometregol
  • Ystafell Gwallt a Harddwch – yn galluogi ymwelwyr i ymgyfarwyddo â hanes a gwreiddiau gwallt a harddwch
  • Ystafell Dyfeisiadau – yn addysgu ymwelwyr am rai dyfeisiadau arwyddocaol a chyfraniadau cynnar i fywyd cyfoes

Llinell Amser y Byd

4 3 World Timeline

Mae Metafyd Llinell Amser y Byd yn cynnwys prif ardal ganolog a phedwar rhanbarth daearyddol, a gallwch gael mynediad at bob un ohonynt drwy dwnnel o’r ardal ganolog. Mae pob twnnel yn arddangos gwybodaeth sy’n cyflwyno cefndir, hunaniaeth a delwedd unigolyn cynrychiadol o’r rhanbarth hwnnw. Mae pob un o’r pedwar rhanbarth (y manylir arnynt isod), yn cynnwys pedwar cyfnod amser, sy’n galluogi ymwelwyr i brofi pensaernïaeth, delweddau a gwybodaeth gynrychiadol mewn perthynas â’r oes hynafol, yr oesoedd canol, y cyfnod modern cynnar, a’r byd heddiw.

Y pedwar rhanbarth sydd ar gael yn y Metafyd hwn yw:
Affrica, Is-gyfandir India, Y Dwyrain Canol a Gogledd Ewrop.

Wrth ichi symud o gwmpas llinell amser y byd, yn yr ardal ganolog ac ym mhob un o’r rhanbarthau, mae eitemau rhyngweithiol y gallwch glicio arnynt yn cysylltu â fideos sy’n cyflwyno gwybodaeth ychwanegol ddefnyddiol. Mae Codau QR ar gael yn rhai o’r rhanbarthau hefyd, y gellir eu sganio gyda chamera eich ffôn symudol er mwyn gweld fersiwn 3D neu Realiti Estynedig (AR) o’r eitem ar eich dyfais

Access the Anti-Racism Metaverse now!

Adborth

4 4 Feedback

Ym mhob un o amgylcheddau’r Metafyd, mae prism lliw yn cylchdroi, a gallwch glicio arno i ddychwelyd yn ôl i’r Prif Atriwm.

Cyn ichi adael y profiad, ewch yn ôl i’r Prif Atriwm, a chliciwch ar un o’r llechi sydd wedi’u lleoli o gwmpas y goeden er mwyn cwblhau holiadur cryno a rhannu eich barn ar ein Metafyd Gwrth-hiliol. Byddem wir yn gwerthfawrogi eich adborth.

Ynglŷn â'r Prosiect

5 1 About

Nod / Cenhadaeth

Yn 2022 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bod wedi ymrwymo i sicrhau y bydd Cymru’n wlad wrth-hiliol erbyn 2030 – y wlad gyntaf i wneud yr ymrwymiad hwn. Rhan allweddol o’i gynllun Gweithredu Cymru Gwrth-hiliol fu datblygu cwricwlwm gwrth-hiliol.

Mae’r cwricwlwm ar ffurf metaverse – y byd rhithiol gwrth-hiliol cyntaf. Mae’r datblygiad arloesol hwn, dan arweiniad Coleg Caerdydd a’r Fro ar ran Llywodraeth Cymru, yn darparu profiad dysgu hygyrch a throchol a ddatblygwyd ac a gynhyrchwyd mewn cydweithrediad ag arbenigwyr lleiafrifoedd ethnig o ysgolion, colegau, prifysgolion a thrydydd partïon.

5 2 About

Cyllid

Fel y genedl gyntaf i fuddsoddi mewn cwricwlwm rhithwir gwrth-hiliol, mae’r prosiect wedi gweld sylfaen gynyddol o gydweithwyr rhyngwladol ac arbenigwyr addysg. Ar gael drwy’r wefan www.antiracism.wales mae’r adnodd hwn yn ymestyn ei effaith y tu hwnt i Gymru.

Gyda rhwydwaith cynyddol o gydweithredwyr rhyngwladol ac arbenigwyr addysg, mae ganddo berthnasedd byd-eang ac mae’n cynnig posibiliadau aruthrol i ddysgwyr ledled y byd.

Datblygwyd y metaverse – www.antiracism.wales – mewn partneriaeth â MX Reality gan ddefnyddio platfform Metaverse Hub.

5 3 About

Cynulleidfa Darged

Mae’r deunyddiau cwricwlwm a ddarperir yn y metaverse yn darparu ar gyfer gwahanol lefelau addysgol, o ysgolion i golegau Addysg Bellach a phrifysgolion. Er ei fod wedi’i gynllunio’n bennaf ar gyfer myfyrwyr AB sy’n astudio ar Lefel 2 neu 3, mae hyblygrwydd y metaverse yn sicrhau y gall dysgwyr o bob sector ymgysylltu â’i adnoddau.

5 4 About

Buddion

Mae’r Metaverse Gwrth-Hiliaeth yn cynnwys pedwar maes allweddol lle gall defnyddwyr gael profiadau deniadol, gan gynnwys clywed profiadau byw pobl Ddu a Lleiafrifoedd Ethnig, adnoddau ar draws ystod o feysydd pwnc. Bydd hefyd yn cynnwys Llinell Amser y Byd, y cyntaf o’i math, gan ddarparu llinell amser o hanes sy’n “heb ei hidlo” gan ychwanegu ehangder a dyfnder i’r cwricwlwm traddodiadol.

Y metaverse hwn, a ddatblygwyd ar y cyd ag arbenigwyr lleiafrifoedd ethnig o ysgolion, colegau, prifysgolion, a thrydydd partïon, yw byd rhithwir gwrth-hiliol cyntaf y byd, wedi’i gynllunio i ddarparu profiad dysgu hygyrch a throchol i ddysgwyr o bob oed.

Access the Anti-Racism Metaverse now!

Cysylltwch â Ni

Eisiau darganfod mwy am y prosiect hwn neu eisiau creu eich byd ar-lein eich hun?

Mae gennym dros 25 mlynedd o brofiad mewn datblygu a darparu bydoedd rhithwir mewn partneriaeth ag addysg, cwmnïau cyfleustodau a llywodraethau ledled y byd.